NORLANDIA HOTEL GROUP AS

Norlandia Hotel Group eier 17 hotelldriftselskaper i Norge og Sverige som i det daglige blir driftet av NHG Management. Vår kjernevirksomhet er hotelldrift og våre hoteller er selvstendige selskaper driftet under ulike merkevarer. Norlandia Hotel Group består av dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor alle nødvendige fagfelt i Hospitalitynæringen. Våre hovedaksjonærer er Roger og Kristian Adolfsen, se www.adolfsengroup.com
NHG MANAGEMENT VISJON
Operational Excellence
in the way we think and act!


Våre verdiord henger sammen med vår visjon. Den drivkraften vi har til å skape gode resultater baserer seg på arbeidsglede, vilje og engasjement.
Dette preger vår arbeidsmetodikk i managementet, ut mot våre hotelldirektører/daglige ledere, og gjennom alle ledd i hotellorganisasjonen.

Trivsel blant våre medarbeidere er en av våre nøkkelfaktorer for fornøyde gjester, som igjen gir oss gode økonomiske resultater.

Be passionate!  Dare!  Feel Special! 
NHG MANAGEMENT AS

Vår kjernevirksomhet er oppfølging av daglig hotelldrift. Gjennom strategiske samarbeid med anerkjente merkenavn, skaper vi unike merverdier for våre hoteller og samarbeids-partnere. Med vår hotellportefølje, driftet av høyt motiverte og dyktige ledere, er vi i dag en kjent aktør i det nordiske hotelldrifts-segmentet.

Selskapet består av medarbeidere innenfor alle nødvendige fagfelt i hospitailtynæringen. Vår spesialitet er hotelldrift, men vi har også fokus på å videreutvikle oss selv og våre medarbeidere i de ulike hotellselskapene. En av våre klare styrker er tett individuell oppfølging av selskapene sammen med høyt motiverte hotelldirektører/daglige ledere.

Vi jobber med flere merkenavn, noe som gir oss bred erfaring, økt kunnskap og et viktig nettverk med samarbeids-partnere og leverandører. 

HVA GJØR OSS TIL OSS

Engasjerte og humørfylte medarbeidere
Det kan høres ut som en klisje, men vilje og engasjement er helt avgjørende for hvordan du drifter, tilpasser og utvikler hotellet. Aldri se hotellet som et produkt alene, men se det sammen med menneskene som jobber der. Det er de myke verdiene gjestene våre møter og bygger relasjoner til. Det er derfor vi investerer
i vår humankapital.

Tett, individuell oppfølging av driften
Vi jobber tett sammen med stedlig leder på de forskjellige hotellene. Vi har detaljfokus på økonomiske resultater og prognoser fremover. Den som er sentralt ansvarlig for de enkelte hoteller, sørger for at sentral kompetanse og systemer implementeres. Dette ivaretas uten at det går ut over lokal tilpasset drift. Siden vår fokus er på hvert hotell individuelt, kan vi tilpasse vår oppfølging i forhold til hva som er optimalt for de forskjellige hotellene.

Lokalt eierskap under strukturerte rammer
Vi har tro på gode ideèr og lokalt eierskap. Personlighet og lokal forankring skaper merverdi, trygghet og et sterkt fundament for å lykkes på det enkelte hotell.
Vi gir derfor våre ledere mandater til å tilpasse driften og sette sitt eget preg på hotellet, i sitt team og i sin relasjon til gjestene, ut i fra de systemer som til en hver tid foreligger.
Mer enn 20 års erfaring i hospitalitynæringen  o  Eget talentprogram  o  Nett- og appbasert personal og lederhåndnbok  o  Måling av medarbeidertilfredshet  o   Innkjøpsavtaler o   Merkevarekunnskap  o  Økonomi og regnskap  o  Marked og Revenueresurser  o  Tverffaglig kompetanse  o  Tett individuell oppfølging av driften  o  Egen stedlig leder på hotellene  o  Fleksibelt og tilpasningsdyktig team og struktur 

NHG MANAGEMENT SOM KOMPETANSESENTER

Økonomi
Rapportering og gode rutiner gir oss mulighet til effektiv kostnadskontroll. Sammen med hotelldirektørene/daglige ledere jobber vi for at hotellene skal nyte godt av konsernets veletablerte rutiner og systemer. Gode avtalebetingelser, økonomisk rapportering, løpende prognoseutarbeidelse, resultat- og likviditetsoppfølging er bare noen av de funksjonene vi har.

Drift
Vi legger stor vekt på at våre hotelldirektører/daglige ledere skal jobbe selvstendig. Innenfor sine rammer har de frihet til å påvirke og tilpasse hotellet til beste for våre gjester og en optimal driftsform. Driftsdirektørene, som formelt er styreledere, følger opp sine hoteller etter hvilke behov de og stedlig ledelse finner formålstjenlig. Det kan være innen områder som personal, vedlikehold og utvikling, leverandører, budsjetter, prognoser og markedsmessige tiltak.

Vi er kostnadsorienterte, men setter personale og menneskelig utvikling som den viktigste suksessfaktoren for lønnsom drift. Det er de ansatte sammen med sin hotelldirektør/daglig leder som er selve hotellet. Det er de som skaper atmosfæren og gir det fysiske produktet metaverdien alle gjester søker!

Prisstyring
For å optimere omsetningen på hvert hotell jobber vi aktivt med flytende priser. Ved bruk av Channel Manager har vi god kontroll på konkurrentenes priser i tilgjengelige kanaler. Kontinuerlig fokus gir oss mulighet til å ha markedets beste priser til enhver tid. Prisstyring og benchmarking får stadig større betydning for optimalisering av inntektene på
hotellene.

Marked og produksjon
Ved å ha en markedsrådgivende funksjon og egen inhouse produksjon, sikrer, styrker og imøtekommer vi hotellene
raskt og effektivt der hotellets merkevare ikke har resurser.
Markedsplaner, aktivitetsplaner og profil blir hendig ivaretatt og videreutviklet i tråd med merkevaren. I tillegg nyter hotellene godt av felles kampanjer, tiltak og tilpassninger gjennom alle mediekanaler, digitalt og print.

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU
God forvaltning, drift og vedlikehold av hoteller krever struktur og planlegging av tiltak. NHG Management skal ha sentral kompetanse som kan bistå hotellene i å til enhver tid være i god stand og ha en kvalitativt god drift. NHG Management sørger for sentrale systemer som skal bistå hotellene i deres daglige vedlikehold, samt ha kompetanse til å arbeide med større prosjekter. Vi sørger også for bistand til oppfølging og support av/på internkontroll.

HISTORIKK

Norlandia har eksistert som hotellkjede i Skandinavia siden 1995, da under navnet Norlandia Hotels & Resorts. Kjeden besto av både privateide og franchise hoteller. Høsten 2008 gjorde vi et strategisk valg der vi skilte ut 18 av hotellene og dannet selskapet Norlandia Hotel Group som i dag drifter 17 hoteller i Norge og Sverige. Med sine totalt 1 849 rom, markedsføres disse i dag under ulike merkevarer.

FLERMERKESTRATEGI

Vi opererer med en flermerkestrategi. Vårt fokus er først og fremst rettet mot hvert enkelt hotell. Vi er ikke avhengig av en strategisk geografisk dekning som er typisk for hotell-kjeder. Vi søker riktig merkenavn ut i fra hotellets egenart, gjestemix, standard, beliggenhet og marked.
Vi drifter hoteller under sterke merkenavn som
Best Western og Thon Hotels, men vi har også egne merke-navn som Ronneby Brunn og Strand Borgholm i Sverige.

Det å jobbe med flere merkenavn gir oss bred erfaring, økt kunnskap og et viktig nettverk med samarbeidspartnere og leverandører. Vi vet hvilke systemer som er levedyktige, hvor det lett oppstår brister og hvilke muligheter vi har for forbedringer.

Hotellets merkenavn blir hele tiden løpende vurdert, men vi er opptatt av kontinuitet for å skape og ta vare på lojale gjester.

NHG AWARDS

NHG Awards er først og fremst til ære for våre med-arbeidere på hotellene. Vi samler over 100 deltagere fra hotellene, leverandører, eiere og fra administrasjonen for en storstilt prisutdeling hvert år. Det er hotellenes innsats som står i høysete og vi deler ut priser som blant annet ?Årets Hotell?, ?Årets Direktør? og ?Årets Servicemedarbeider?, ?Årets Salgs- og Markedspris? sammen med medaljer for ?Lang og tro tjeneste?.

Under samlingen har vi foredrag og presentasjoner, samt en leverandørmesse der våre hotellers leverandører får presentert seg og sine produkter. På kvelden samles alle til bankettmiddag, og årets priser deles høytidelig ut.

Det er med stor glede vi berømmer våre medarbeideres innsats. Humankapitalen er vår viktigste resurs og de fortjener hederlige omtale og oppmerksomhet for den jobben de gjør hver eneste dag. Denne samlingen er med å forsterke relasjoner på tvers av hoteller, administrasjon og leverandører. Prisene henger høyt og motiverer til å oppnå gode resultater for hotellene.

 

TALENTPROGRAM

Do you have a passionate relationsship to your job?
Do you dare explore territories outside your comfort zone?
Do you feel special?

Det finnes til en hver tid ledertalenter på våre hoteller som vi kan utvikle videre. Det er en tøff kamp å rekruttere erfarne direktører i bransjen. Vi ser derfor nytten av å kunne rekruttere fra egne rekker. Da vil vi få gode kanditater med energi, og pågangsmot og som kjenner oss som selskap. For å styrke vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg kompetente og engasjerte medarbeidere, har vi derfor utviklet lederprogrammet; Talents at Work by NHG.
Våre talenter skal være med å forme fremtiden til våre hoteller, de skal samarbeide på tvers av hoteller, segmenter og merkevare for å optimalisere hotelldriftens resultater.

Talents at Work er et lederutviklingsprogram som går over ett år hvor 10-12 potensielle lederkandidater blir tatt opp i programmet. De som søker må også ha anbefalinger fra sin overordnede og/eller fra driftsdirektøren.

De utvalgte møtes til 2-3-dagers samlinger 4 ganger i løpet av året. Det faglige innholdet vil basere seg på alle
elementene av moderne hotelldrift og forelesningene vil holdes av interne så vel som eksterne personer. Det legges opp til prosjektbasert gruppearbeid og hjemmelekser mellom samlingene. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET

Våre medarbeidere på hotellene utgjør den viktigste delen av vår verdiskapning. Med deres kompetanse, kundevennlighet, evne til å løse situasjoner, energi og holdning, får vi gjester til å trives og komme tilbake til våre hoteller.

Human Kapital Index (HKI) er vår anonyme medarbeiderundersøkelse som sendes ut to ganger i året til alle våre ansatte.
Den er først og fremst en temperaturmåling blant
medarbeiderne og ett verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø og trivsel. Vi ser at det ofte er en sammenheng mellom at medarbeidere trives, blir sett, får tilbakemeldinger, har utstyret de trenger for å utføre jobben sin, og hvor bra de gjør den. Dette har igjen en virkning på våre resultater.
Den høyeste HKI scoren er på 30, men enn sunn bedrift bør ligge på en score mellom 22-26. Det er gledelig at vi har en gjennomsnittlig høy score på 25,32 og at undersøkelsen viser at totalscoren er økende for hvert år.

 © NHG Management AS, Rådhusgt. 23, N-0158 Oslo